Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů pro obchodní partnery – oznámení

Vážení zákazníci,

dnem 25. 5. 2018 nabylo účinnosti Nařízení GDPR Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné Nařízení GDPR o ochraně osobních údajů) známé pod zkratkou GDPR (dále jen „Nařízení GDPR“).

Nařízení GDPRse nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních či domácích činností. Jde o čl. 2 odst. 2 písm. c) Nařízení GDPR.

SHROMAŽĎOVÁNÍ

Rádi bychom Vám oznámilipodle čl.6Nařízení GDPR,jaké osobní údaje fyzických osob budeme shromažďovat a o jaképrávní předpisy se podle tohoto Nařízení GDPR podle našeho názoru jedná.

 1. SPLNĚNÍ PRÁVNÍ POVINNOSTI PODLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ:

– článek 6 odst. 1, písm. c) Nařízení GDPR

Tento výčet zákonných předpisů nemusí být konečný. Pokud právní předpis ukládá shromažďování údajů, musí být námi shromažďovány.

Zcela určitě se ve shromažďovaných údajích z osobních údajů bude objevovat jméno, příjmení, sídlo firmy – bydliště včetně PSČ, DIČ, ve kterém je zjistitelné rodné číslo, mailová adresa, telefon.

Archivační lhůta je podle ustanovení, která platí pro tyto právní předpisy, obvykle 5 až 10 let.

 1. OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE

– článek 6 odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR

  1. fyzické osoby, které zastupují Vaši firmu

V rámci naší činnosti, mohou být u nás zaznamenány osobní údaje, které patří dalším fyzickým osobám, Vašim zaměstnancům, případně spolupracovníkům, které jste nám uvedli nebo nám uvedete. Jedná se o fyzické osoby, které jsou osobami kontaktními a se kterými máme spolupracovat nebo jim přímo poskytovat naše služby a produkty.

Jedná se zejména o jméno, příjmení, telefon, adresa, email, tyto údaje si určujete sami a je potřeba zvažovat, jaké údaje nám za tyto osoby poskytnete.

Údaje o těchto osobách budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu dalších pěti let pro účely zpětného kontaktování v případě potřeby.

  1. sledování Vaší obchodní aktivity – fyzických osob

V rámci naší činnosti budou sledovány údaje, které se váží na odběry produktů, a služeb, a to v množství i čase, abychom vám mohli lépe vystihnout Vaše potřeby, a tak lépe určili směr našeho podnikání.

Údaje budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu pěti let.

  1. telefon

Jako náš oprávněný zájem evidujeme u fyzických osob telefon (telefony), abychom mohli kontaktovat Vás v případě jakékoliv komplikace, která vznikne při užívání našich služeb (i zdarma) nebo prodeje našeho zboží. Důvodem je také skutečnost, abychom si mohli ověřit totožnost volajícího.

Údaje budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu pěti let.

ZPRACOVATELSKÁ SMLOUVA

Zpracovatelské smlouvy, které jsme podepsali, případně podrobili kontrole na Nařízení GDPR.

V případě Vašeho zájmu, Vám rádi zašleme seznam našich aktuálních Zpracovatelů. Naše zpracování dat se týká aktuálně programátora, IT pracovníků stejného zpracovatele a dále pak zpracovatele účetní a mzdové agendy naší společnosti.

Ve všech smlouvách je zabezpečeno, že data se nebudou přenášet mimo prostor EU, tedy do třetích zemí.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

V pravidelných intervalech přezkoumáváme rizika informační bezpečnosti, které souvisí se zpracováním osobních údajů.

Dále jsme zavedli následovná opatření:

MLČENLIVOST NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

K Vašim datům se dostanou jen naši zaměstnanci.

Všichni zaměstnanci jsou podrobeni prohlášení o mlčenlivosti.

Naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni o povinnostech ochrany osobních údajů.

Každá osoba, která se dostane k osobním údajům,musí být zaměstnancem podle zákoníku práce nebo s ní musí být sepsána Zpracovatelská smlouva.

PRÁVO NA INFORMACE

Upozorňujeme, že podle Nařízení GDPR zejména celé kapitoly III máte jako subjekt údajů svoje práva. Jedno ze základních práv je právo na:

Subjekt údajů̊ má́ právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není́ dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který́ byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů̊ informován. Odvolat souhlas musí́ být stejně̌ snadné́ jako jej poskytnout.

Právo na informace znamená, že máte právo obdržet informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje. Tyto fakta se dozvíte v tomto sdělení, nebo Vám je rádi poskytneme na vyžádání.

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování ve vyjmenovaných případech.

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci podle uvedeného článku.

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů včetně profilování v souladu s tímto článkem. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno toto nařízení.

V textu jsou uvedeny zjednodušené citace z Nařízení GDPR.

NÁŠ KODEX - ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Kodex REVEL Pardubice s.r.o.

 1. Osobní údaje shromažďujeme výhradně:

 1. Nikdy jsme nezískávali ani nebudeme získávat kontakty nelegální cestou jako například kupováním databází.

 1. Námi získané osobní údaje budeme chránit a nebudeme je nezákonně postupovat.

 1. Osobní údaje budou ochraňovat naši zaměstnanci, kteří mají podepsánu mlčenlivost a jsou pravidelně proškolování i naši zpracovatelé, kteří pro nás pracují na základě zpracovatelských smluv.

 1. Data nebudou předávána mimo EU a nejsou zpracovávána mimo EU.

 1. Budeme respektovat veškerá práva subjektu osobních údajů.

 1. Výmaz budeme realizovat bezodkladně, data budou anonymizována.

 1. Veškeré Vašepožadavky budeme nejpozději od 25. 5. 2018 elektronicky zabezpečovat použitím tzv. „DOUBLE OPT-IN“, abychom předešli zneužitíVašich osobních údajů.

 1. Plníme dle článku 13 Nařízení GDPR informační povinnost.